Интелигентни мрежи | Baylan

Необходимостта от ефективни, безопасни и екологосъобразни изисквания за енергия, идващи в пряка пропорция с гъстотата на населението и индивидуалното увеличаване на енергията, навлече идеята за интелигентни мрежи. Smart Grid е изпълнение, което надгражда и прави непрекъснато безопасна, качествена дистрибуция между интелигентен измервателен уред и система за мониторинг с цел двустранна електронна комуникация между потребителите и администрациите.